undersidebild-daligtvatten

Några vanliga vattenproblem

Lågt pH/surt vatten
Surt vatten (lågt pH-värde) kan orsaka korrossions-angrepp i husets ledningssystem. Det leder ofta till läckage och vattenskador. Lågt pH-värde ökar risken för att metaller som tex koppar och bly löses ut ur ledningssystemet, vilket i sin tur kan ge missfärgningar på sanitetsporslin och hår vid hårtvätt. I vissa fall kan vattnet bli otjänligt att dricka.

Järn
Järn finns ofta i grundvatten och kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar, lukt och smak. Järnhalten bör vara under 0,50 mg/l men problem kan även uppstå vid lägre halter.

Mangan
Finns också ofta i grundvatten. Mangan kan i vattenledningar bilda utfällningar som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk finns för skador på textilier vid tvätt.

Fluorid
Fluoridhalter mellan 0,8-1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt. Högre halter innebär risk för missfärgning av tandemalj, främst hos små barn.

Radon
För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Inandning av radonhaltig luft (tex vid duschning) kan vara skadlig, vattnet ska heller inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Mikroorganismer
Om dricksvattenbrunnen ligger nära avlopp, gödsel eller annan yttre förorening finns risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer.

Humus
Vattnet innehåller organiskt material som kan ge lukt, smak och färg. Indikerar påverkan av ytligt markvatten. Uppstår ofta vid mycket regn eller snösmältning.

Berggas/Svavelväte
Lukten liknar den av ruttna ägg, försvinner vid luftning. Förekommer i borrade brunnar.